Persian Papers in Conference
 1. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. معین آصفی , علی نقی ضیائی , شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. علی بیحقی کندری , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , حامد زاهدی خامنه , شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. طیبه احمدی , علی نقی ضیائی , علی رسولزاده , کامران داوری , برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF ) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. سیدحسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , رضا رستمی جونقانی , بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. علی ربیعی مقدم , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , علی نقی ضیائی , مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی نقی ضیائی , الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی نقی ضیائی , برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. کامران داوری , هاشم درخشان , سیدمجید هاشمی نیا , علی نقی ضیائی , حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی لازمه دستیابی به توسعه ‏پایدار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
Papers in Conference
 1. Seyyed Morteza Sadeghi , Bijan Ghahraman , Ali Naghi Ziaei , Kamran Davary , Klaus Reichardt , Scott B. Jones , Scaled Solutions of Richards\' Equation for Infiltration and Drainage Considering Dissimilar Soils , , 0000-00-00
 2. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Kazem Esmaili , Hossein Ansari , Hamed Zahedi khameneh , STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD , , 0000-00-00
 3. Mohammad Reza Keshavarz , Ali Naghi Ziaei , R. Gheisi , 2D NUMERICAL SIMULATION OF HYDRAULIC PROPERTIES OF FLOW OVER FLIP BUCKET STRUCTURES , , 0000-00-00
 4. Tayebeh Ahmadi , Ali Naghi Ziaei , Kamran Davary , Alireza Faridhosseini , Azizallah Izady , A. Rasoulzadeh , Estimation of groundwater recharge using various methods in Neishaboor Plain, Iran , , 0000-00-00
 5. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Kazem Esmaili , Hossein Ansari , Saeed Reza Khodashenas , Study hydraulic properties and design criteria for the river subsurface intake with a porous medium without cut off , , 0000-00-00
 6. Mohammadreza Naghedifar , Hossein Ansari , Seyed Majid Hasheminia , Ali Naghi Ziaei , A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation , , 0000-00-00
 7. Mohammadreza Naghedifar , Hossein Ansari , Seyed Majid Hasheminia , Ali Naghi Ziaei , A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation , , 0000-00-00
 8. Mohammadreza Naghedifar , Hossein Ansari , Seyed Majid Hasheminia , Ali Naghi Ziaei , An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids , , 0000-00-00
Persian Papers in Journal

 1. فرزانه نظریه , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , عزیزالله ایزدی , برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۲۰۱۷-۱۰
 2. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۱
 3. گلاره فراهی , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , کاربرد روش تسریع به منظور بهبود همگرایی حلگرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۲۰۱۷-۲
 4. فرزانه نظریه , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , عزیزالله , بسته UZF، بسته RCH، تغذیه، ناحیه غیراشباع، MODFLOW، NWT , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۲۰۱۶-۱۲
 5. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۰۱۷-۱
 6. حسین رحمتی , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , حسین , ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۲۰۱۶-۱
 7. یاور پور محمد , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , محمد بنایان اول , برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۰۱۶-۱۲
 8. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۰۱۷-۱
 9. محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه های کشویی با لبه استوانه ای و نیم استوانه ای , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۰۱۶-۶
 10. محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی , تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۶-۸
 11. حسین رحمتی , حسین زینی وند , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , پیوند پاپن , سعید شکری کوچک , مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه) , دانش آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۶-۱۰
 12. سیدسّجاد رضوی کهنموئی , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , عزیزاله ایزدی , کاظم اسحاقیان , مهری شاهدی , فاطمه طالبی حسین آباد , توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان(QDWB)و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۶-۱۱
 13. مریم عابدینی , علی نقی ضیائی , مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , جواد مشکینی , تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۶-۱۰
 14. امیر اسلامی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , پیمان اسلامی , تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۱۶-۳
 15. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فرکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک , هواشناسی کشاورزی , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۲۰۱۶-۸
 16. محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۰۱۵-۴
 17. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , راضیه لک , محسن زکی , مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۰۱۵-۹
 18. ندا شیخ رضازاده نیکو , محمد جواد منعم , علی نقی ضیائی , ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلف , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۰۱۵-۴
 19. محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی , اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۰۱۵-۱۰
 20. مجید حجی پور , مهدی ذاکری نیا , علی نقی ضیائی , موسی حسام , مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل های , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۲۰۱۵-۶
 21. میلاد قلعه بان تکمه داش , کامران داوری , علی نقی ضیائی , عزیزالله ایزدی , کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه , پژوهش آب ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۰۱۳-۱۲
 22. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶
 23. رضا رستمی جونقانی , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی , پژوهش آب ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴
 24. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴
 25. علیرضا مقدم , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , علیرضا فریدحسینی , دانیال فلاح هروی , افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲
 26. ناهید ولیدی , علی نقی ضیائی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱
 27. علیرضا مقدم , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , علی نقی ضیائی , دانیال فلاح هروی , کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آب , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸
 28. علیرضا غیثی , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸
 29. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 30. سحر خزاعی , حسین انصاری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴
 31. امین علیزاده , عزیزالله ایزدی , کامران داوری , علی نقی ضیائی , سمیرا اخوان , زهرا حمیدی کاریزنوئی , برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴
 32. سید حسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲
 33. رامین منصوری , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 34. رضا رستمی جونقانی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸
 35. نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی , محمد موسوی بایگی , علی نقی ضیائی , برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرلیط مختلف هواشناسی , آب و خاک , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴
 36. محمد نادریان فر , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱
Papers in Journal

 1. maryam azari rad , Ali Naghi Ziaei , Mohammadreza Naghedifar , Three-Dimensional Numerical Modeling of Submerged Zone of Qanat Hydraulics in Unsteady Conditions , EN , Journal of Hydrologic Engineering - ASCE , 2018-1, Pages 2017-7
 2. milad khastar borujeni , Kazem Esmaili , Hossein Samadi-Boroujeni , Ali Naghi Ziaei , Experimental Study of Wastewater Effect on the Deposition of Cohesive Sediment , EN , Journal of Environmental Engineering , 2017-10, Pages 2017-4
 3. Ata Joodavi , M. Zare , Ali Naghi Ziaei , Ty P.A. Ferré , Groundwater management under uncertainty using a stochastic multi-cell model , EN , Journal of Hydrology , 2017-8, Pages 2017-6
 4. , Saeed Reza Khodashenas , Amin Alizadeh , Ali Naghi Ziaei , New Model for Simulating Hydraulic Performance of an Infiltration Trench with Finite-Volume One-Dimensional Richards’ Equation , EN , Journal of Irrigation and Drainage Engineering , 2017-5, Pages 2016-11
 5. Tayebeh Ahmadi , Ali Naghi Ziaei , Ali Rasoulzadeh , Kamran Davary , Kazem Esmaili , Azizallah Izady , Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran , EN , Arabian Journal of Geosciences , 2014-3
 6. Tayebeh Ahmadi , Ali Naghi Ziaei , A. Rasoulzadeh , Kamran Davary , Kazem Esmaili , Azizallah Izady , Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran , EN , Arabian Journal of Geosciences , 2014-3, Pages 2014-2
 7. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Reinhard Hinkelmann , Comparison of numerical, experimental and empirical results for flows over vertical drops , EN , Progress in Computational Fluid Dynamics , 2014-1
 8. Ramin Mansouri , Ali Naghi Ziaei , Kazem Esmaili , Hossein Ansari , Study of Hydraulic Properties and Design Criteria for New River Subsurface Water Harvesting Method , EN , Journal of River Engineering , 2014-1
 9. Azizallah Izady , Kamran Davary , Amin Alizadeh , A. Moghaddam Nia , Ali Naghi Ziaei , Seyed Majid Hasheminia , Application of NN-ARX Model to Predict Groundwater Levels in the Neishaboor Plain, Iran , EN , Water Resources Management , 2013-12
 10. Azizallah Izady , Kamran Davary , Amin Alizadeh , Ali Naghi Ziaei , A. Alipoor , A. Joodavi , M. L. Brusseau , A framework toward developing a groundwater conceptual model , EN , Arabian Journal of Geosciences , 2013-12
 11. Seyyed Morteza Sadeghi , Bijan Ghahraman , Ali Naghi Ziaei , Kamran Davary , Reichardt , Invariant Solutions of Richards’ Equation for Water Movement in Dissimilar Soils , EN , Soil Science Society of America Journal , 2012-1
 12. Seyyed Morteza Sadeghi , Bijan Ghahraman , Ali Naghi Ziaei , Kamran Davary , K. Reichardt , Additional scaled solutions to Richards' equation for infiltration and drainage , EN , Soil and Tillage Research , 2012-1
 13. M. Aghajani Haghighi , H. Emdad , K. Jafarpur , Ali Naghi Ziaei , Numerical study of MHD effects on drop formation in a t-shaped microchannel , EN , World Academy of Science, Engineering and Technology , 2012-1
 14. A. Rabiee , Ali Naghi Ziaei , M. M. Alishahi , H. Emdad , A robust algorithm for computing fluid flows on highly non-smooth staggered grids , EN , International Journal for Numerical Methods in Fluids , 2009-4
 15. Ali Naghi Ziaei , J. M. McDonough , همایون امداد , علیرضا کشاورزی , Using vorticity to define conditions at multiple open boundaries for simulating flow in a simplified vortex settling basin , EN , International Journal for Numerical Methods in Fluids , 2007-5
 16. Alireza Keshavarzi , Ali Naghi Ziaei , Homayoun Emdad , A. Shirvani , Fractal-Markovian scaling of turbulent bursting process in open channel flow , EN , Chaos, Solitons and Fractals , 2005-7
 17. Ali Naghi Ziaei , A. R. Keshavarzi , H. Emdad , Fractal scaling and simulation of velocity components and turbulent shear stress in open channel flow , EN , Chaos, Solitons and Fractals , 2005-5
 18. Ali Naghi Ziaei , A. R. Sepaskhah , Model for simulation of winter wheat yield under dryland and irrigated conditions , EN , Agricultural Water Management , 2003-1