1. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. معین آصفی , علی نقی ضیائی , شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. علی بیحقی کندری , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , حامد زاهدی خامنه , شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , رضا رستمی جونقانی , بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سیدحسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. طیبه احمدی , علی نقی ضیائی , علی رسولزاده , کامران داوری , برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF ) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. علی ربیعی مقدم , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , علی نقی ضیائی , مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی نقی ضیائی , الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی نقی ضیائی , برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. کامران داوری , هاشم درخشان , سیدمجید هاشمی نیا , علی نقی ضیائی , حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی لازمه دستیابی به توسعه ‏پایدار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹