1. فرزانه نظریه , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , عزیزالله ایزدی , برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور , تحقیقات منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۲۰۱۷-۱۰
 2. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۱
 3. گلاره فراهی , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , کاربرد روش تسریع به منظور بهبود همگرایی حلگرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۲۰۱۷-۲
 4. فرزانه نظریه , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , عزیزالله , بسته UZF، بسته RCH، تغذیه، ناحیه غیراشباع، MODFLOW، NWT , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۲۰۱۶-۱۲
 5. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۰۱۷-۱
 6. حسین رحمتی , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , حسین , ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) , علوم و مهندسی آبیاری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۲۰۱۶-۱
 7. یاور پور محمد , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , محمد بنایان اول , برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۰۱۶-۱۲
 8. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۰۱۷-۱
 9. محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه های کشویی با لبه استوانه ای و نیم استوانه ای , مهندسی عمران فردوسی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۰۱۶-۶
 10. محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی , تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۶-۸
 11. حسین رحمتی , حسین زینی وند , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , پیوند پاپن , سعید شکری کوچک , مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه) , دانش آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۶-۱۰
 12. سیدسّجاد رضوی کهنموئی , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , عزیزاله ایزدی , کاظم اسحاقیان , مهری شاهدی , فاطمه طالبی حسین آباد , توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان(QDWB)و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۶-۱۱
 13. مریم عابدینی , علی نقی ضیائی , مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , جواد مشکینی , تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۶-۱۰
 14. امیر اسلامی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , پیمان اسلامی , تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان , تحقیقات منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۱۶-۳
 15. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فرکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک , هواشناسی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۲۰۱۶-۸
 16. محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق , پژوهش های حفاظت آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۰۱۵-۴
 17. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , راضیه لک , محسن زکی , مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع , تحقیقات آب و خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۰۱۵-۹
 18. ندا شیخ رضازاده نیکو , محمد جواد منعم , علی نقی ضیائی , ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلف , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۰۱۵-۴
 19. محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی , اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان , پژوهش آب در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۰۱۵-۱۰
 20. مجید حجی پور , مهدی ذاکری نیا , علی نقی ضیائی , موسی حسام , مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل های , پژوهش های حفاظت آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۲۰۱۵-۶
 21. میلاد قلعه بان تکمه داش , کامران داوری , علی نقی ضیائی , عزیزالله ایزدی , کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه , پژوهش آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۰۱۳-۱۲
 22. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶
 23. رضا رستمی جونقانی , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی , پژوهش آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴
 24. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴
 25. علیرضا مقدم , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , علیرضا فریدحسینی , دانیال فلاح هروی , افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲
 26. ناهید ولیدی , علی نقی ضیائی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱
 27. علیرضا مقدم , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , علی نقی ضیائی , دانیال فلاح هروی , کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آب , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸
 28. علیرضا غیثی , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸
 29. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 30. سحر خزاعی , حسین انصاری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴
 31. امین علیزاده , عزیزالله ایزدی , کامران داوری , علی نقی ضیائی , سمیرا اخوان , زهرا حمیدی کاریزنوئی , برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴
 32. سید حسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم) , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲
 33. رامین منصوری , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 34. رضا رستمی جونقانی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸
 35. نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی , محمد موسوی بایگی , علی نقی ضیائی , برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرلیط مختلف هواشناسی , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴
 36. محمد نادریان فر , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور , مهندسی آبیاری و آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱