1. گلاره فراهی , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , کاربرد روش تسریع به منظور بهبود همگرایی حلگرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۵۱۷-۵۲۷
 2. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶
 3. یاور پور محمد , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , محمد بنایان اول , برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات , آب و خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۱۲-۱۲۶
 4. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد , آب و خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۳۳۱-۳۴۴
 5. محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه های کشویی با لبه استوانه ای و نیم استوانه ای , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۳۱-۴۶
 6. محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی , تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۵۳-۳۶۶
 7. سیدسّجاد رضوی کهنموئی , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , عزیزاله ایزدی , کاظم اسحاقیان , مهری شاهدی , فاطمه طالبی حسین آباد , توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان(QDWB)و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۸۸۸-۱۹۰۴
 8. مریم عابدینی , علی نقی ضیائی , مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , جواد مشکینی , تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۷۵۵-۷۶۹
 9. امیر اسلامی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , پیمان اسلامی , تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۷۱-۱۸۵
 10. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فرکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک , هواشناسی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۴۴-۵۴
 11. محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۴۱-۵۹
 12. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , راضیه لک , محسن زکی , مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۴۷-۱۵۸
 13. ندا شیخ رضازاده نیکو , محمد جواد منعم , علی نقی ضیائی , ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلف , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۵۲-۶۲
 14. محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی , اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۵۳-۳۶۶
 15. مجید حجی پور , مهدی ذاکری نیا , علی نقی ضیائی , موسی حسام , مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل های , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۸۵-۱۰۱
 16. میلاد قلعه بان تکمه داش , کامران داوری , علی نقی ضیائی , عزیزالله ایزدی , کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه , پژوهش آب ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱-۱۲
 17. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۴۹-۵۵۵
 18. رضا رستمی جونقانی , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی , پژوهش آب ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۸۷-۹۶
 19. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۷۷-۳۸۵
 20. علیرضا مقدم , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , علیرضا فریدحسینی , دانیال فلاح هروی , افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۲۲-۳۴
 21. ناهید ولیدی , علی نقی ضیائی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۱۲۳-۱۱۳۲
 22. علیرضا مقدم , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , علی نقی ضیائی , دانیال فلاح هروی , کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آب , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۳۸۹-۴۰۱
 23. علیرضا غیثی , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۶۶۹-۶۷۹
 24. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۲۵-۵۳۶
 25. سحر خزاعی , حسین انصاری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱-۱۶
 26. امین علیزاده , عزیزالله ایزدی , کامران داوری , علی نقی ضیائی , سمیرا اخوان , زهرا حمیدی کاریزنوئی , برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۴۳-۲۵۸
 27. سید حسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۱۴-۱۲۱
 28. رامین منصوری , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۲۰۰-۱۲۱۴
 29. رضا رستمی جونقانی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس , بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱۰۳۲-۱۰۴۱
 30. نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی , محمد موسوی بایگی , علی نقی ضیائی , برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرلیط مختلف هواشناسی , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۵۲۳-۵۳۲
 31. محمد نادریان فر , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۲-۳۷